Close

Dm Profiles

Profile Picture Name Duration
Shri Tarun RathiCurrent DM
DM Shri Frank Noble A. (IAS)08/05/2021 - 31/07/2023
dm guna Shri Kumar Purushottam (IAS)17/07/2020 - 08/05/2021
dm_guna Shri S Viswanathan13/03/2020 - 17/07/2020
DM Guna Shri Bhaskar Lakshakar27/12/2018 - 13/03/2020
Ex DM Shri Vijay Datta18/04/2018 - 27/12/2018
श्री राजेश जैन Shri Rajesh Jain15/01/2016 - 18/04/2018
DM Shri Shriman Shukla11/08/2014 - 13/01/2016
dm Shri Sandeep Yadav.20/06/2011 - 11/08/2014