Close

Dm Profiles

Profile Picture Name Duration
Dr. Satendra SinghCurrent DM
DM Guna Amanbir Singh Bains01/01/2024 - 15/03/2024
Shri Tarun Rathi31/07/2023 - 28/12/2023
DM Shri Frank Noble A. (IAS)08/05/2021 - 31/07/2023
dm guna Shri Kumar Purushottam (IAS)17/07/2020 - 08/05/2021
dm_guna Shri S Viswanathan13/03/2020 - 17/07/2020
DM Guna Shri Bhaskar Lakshakar27/12/2018 - 13/03/2020
Ex DM Shri Vijay Datta18/04/2018 - 27/12/2018
श्री राजेश जैन Shri Rajesh Jain15/01/2016 - 18/04/2018
DM Shri Shriman Shukla11/08/2014 - 13/01/2016