Close

Shri Bhaskar Lakshakar

DM Guna

Shri Bhaskar Lakshakar

  • Duration: 27/12/2018 - 13/03/2020
  • Allotment Year: 2010
  • Source of Recruitment: Direct
  • Service: IAS