Collector DeskIntroduction -
Pulpit rock
Former Collectors of District Guna -
Pulpit rock

Serial No. Name date To Date From
1. Mr.K.N.Rande 23.08.55 11.01.58
2. Mr.S.K.Bagchi 12.01.58 28.02.58
3. Mr.R.N.Singh 01.03.58 07.03.60
4. Mr.M.P.Srivastava 30.03.60 10.10.62
5. Mr.B.S.Seth 07.11.62 04.02.64
6. Mr.S.L.Sharma 04.02.64 22.04.64
7. Mr.P.K.Lahri 22.04.64 28.05.66
8. Mr. V.K.Shunglu 29.05.66 23.06.67
9. Kum. Asha Vahal 24.06.67 28.07.67
10. Mr.Devendra Kumar 29.07.67 23.05.68
11. Mr.P.G.Makad 24.05.68 16.10.69
12. Mr.R.K.Gupta 17.10.69 07.07.72
13. Mr.V.P.Singh 08.07.72 09.03.75
14. Mr.P.C.Mehta 10.03.75 10.10.76
15. Mr.Ramakant Duve 11.10.76 16.06.78
16. Mr. Shantaram Mishr 16.06.78 12.11.80
17. Mr.Sudhir Nath 12.11.80 23.06.82
18. Mr.Sardar Singh 24.06.82 17.06.85
19. Mr. Vimal Julka 18.06.85 05.08.87
20 . Mr.R.S.Narvaria 06.08.87 05.02.88
21. Mr.Hoshiyar Singh 06.02.88 14.06.88
22 . Mr.K.Suresh 15.06.88 25.03.91
23. Mr.K.C.Srivastav 25.03.91 15.04.93
24. Mr.P.K.Das 15.04.93 03.02.95
25. Mr.Iqbal Singh Bais 04.02.95 13.08.96
26. Mr.K.D.P.Rao 16.08.96 06.07.98
27. Mr.Ashok Varnwal 07.07.98 25.12.00
28. Mrs.Neelam Shami Rao 26.12.00 07.01.04
29. Mr.Nitesh Vyas 12.01.04 22-01.06
30. Mr.G.K.Saraswat 23.01.06 15.06.08
31. Mr.Mukesh Chand Gupta 19.06.08 19.06.11
32. Mr.Sandeep Yadav 20.06.11 11.08.14
33 Mr. Shriman Shukla 11.08.14 13.01.16
34 Mr. Rajesh Jain 15.01.16 18.04.18
35 Mr. Vijay Datta 18.04.18 27.12.18
36 Mr. Bhaskar Lakshakar 27.12.18